×

Rezervace ubytování
Recepce

Telefon +420 603 444 190
E-mail recepce@kurzovni.eu

 

Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

1.1. Všeobecné obchodní podmínky obsažené v této smlouvě jsou platné pro všechny případy ve všeobecných OP zahrnutých. Změny mohou být provedeny pouze v písemné formě dohodou obou smluvních stran.

1.2. Smluvními stranami jsou Sporthotel Praděd s.r.o., Na strži 2097/64, 140 00, Praha  – Krč, Zapsaná u MS v Praze oddíl C., vložka 119591, IČO: 60747099, DIČ: CZ60747099, DORUČOVACÍ ADRESA: Karlova Studánka 10, 793 24 Karlova Studánka, jako provozovatel Sporthotelu Kurzovní (dále jen provozovatel) a uživatel služeb provozovatele (dále jen klient).

1.3. Službami provozovatele jsou rekreační pobyty (ubytování hotelového typu) a s tím spojené služby poskytované provozovatelem. Přesnou specifikaci pobytu obsahuje potvrzení pobytu klienta ze strany provozovatele, které obdrží klient po potvrzení rezervace. Předmětem smlouvy je zajištění pobytu a služeb klientovi ve sjednaném rozsahu.

1.4. Hotel je ubytovací zařízení, ve kterém je ubytován klient na základě objednávky a uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavřena potvrzením objednávky a zaplacením požadované zálohy. Využíváním služeb klient souhlasí s úplným zněním těchto obchodních podmínek (OP), pokud klient s některou částí OP nesouhlasí, není oprávněn službu využívat. Poskytovatel si vyhrazuje právo OP měnit. Změnu uveřejní vždy nejméně 15 kalendářních dnů předem.

1.5. Klient nesmí při využívání služeb používat falešné jméno. Klient, který využívá služeb jménem třetí osoby, je zodpovědný za správnost zadaných údajů. Provozovatel není povinen ověřovat správnost údajů sdělených mu klientem a za případné zneužití nenese odpovědnost.

2. Časové vymezení

2.1. Smluvní vztah mezi provozovatelem a klientem vzniká potvrzením objednávky klienta provozovatelem a zaplacením ceny pobytu, resp. zálohy, ve smyslu platebních podmínek klientem. Smluvní vztah trvá do doby ukončení pobytu klienta v zařízení provozovatele a zaniká splněním, není-li dále stanoveno jinak.

3. Objednání pobytu

3.1. Provozovatel přijímá objednávky na pobyty a služby prostřednictvím interaktivního formuláře na webových stránkách poskytovatele www.kurzovni.eu, zaslané na e-mailovou adresu recepce@kurzovni.eu a telefonicky. Adresy a telefonní čísla jsou uvedena na internetových stránkách provozovatele.

3.2. Objednávky uskutečněné prostřednictvím interaktivního formuláře na webových stránkách poskytovatele (dále jen „on-line objednávky“) se považují za zaslané provozovateli vyplněním požadovaných údajů a potvrzením odeslání objednávky klientem.

3.3. Objednávky zaslané klientem provozovateli e-mailem (případně telefonicky) zpracovává poskytovatel bez zbytečného odkladu po jejich doručení, zpravidla do 24 hodin. Poskytovatel po doručení objednávky klienta vyrozumí o doručení objednávky a v případě jejího přijetí klientovy zašle potvrzení rezervace spolu s dalšími potřebnými dokumenty (hotelový poukaz, pokyn k úhradě ceny pobytu apod.), jinak klienta vyrozumí o tom, že objednávku nepřijímá. Poskytovatel si vyhrazuje odmítnout objednávku zejména z důvodu naplnění kapacity hotelu, technických nebo jiných příčin, které provozovateli brání v řádném poskytování služeb.

3.4. Klient je povinen při objednávání pobytu a služeb  uvádět provozovateli správné a pravdivé údaje, jinak provozovatel neručí za řádné zpracování objednávky, a v případě, že by jednáním klienta vznikla provozovateli škoda, je provozovatel oprávněn požadovat její náhradu.

 

4. Cena pobytu

4.1. Cena pobytu vychází z požadavků klienta na pobyt a poskytované služby a je sestavena na základě aktuálního ceníku služeb provozovatele a sazeb poplatků souvisejících s ubytováním (zejména rekreační poplatek obci, poplatek za parkování apod.).

4.2. Provozovatel si vyhrazuje právo upravit ceny v případě, že v době od přijetí objednávky provozovatelem do uskutečnění pobytu dojde ke změně právních a zejména daňových předpisů a k dalším změnám z důvodů tzv. „vyšší moci“. V takovém případě je provozovatel povinen klienta na úpravu ceny včetně jejího zdůvodnění bez zbytečného odkladu upozornit a to nejpozději při zahájení pobytu.

4.3. Poskytuje-li provozovatel na základě zvláštní nabídky klientovi slevy nebo výhody související s pobytem a poskytovanými službami, není možné takové slevy nebo výhody kombinovat, nestanoví-li provozovatel výslovně jinak.

4.4. Cena dalších služeb, které jsou provozovatelem klientovi poskytovány nad rozsah ceny pobytu, se řídí aktuálním ceníkem provozovatele a nejsou zahrnuty v ceně pobytu.

 

5. Platební podmínky

5.1. Klient obdrží současně s potvrzením pobytu i hotelový poukaz – pokyn k úhradě zálohy na ubytování a objednané stravovací a další služby.  Záloha na cenu pobytu se hradí bezhotovostním převodem na bankovní účet provozovatele č. ú. 1483908359/0800 do termínu splatnosti uvedeného v pokynu k úhradě (obvykle do 3 pracovních dnů). Údaje nezbytné k provedení úhrady zálohy jsou uvedeny v hotelovém poukazu – pokynu k úhradě. V případě neuhrazení zálohy řádně a včas se objednávka klienta automaticky ruší a provozovatel není povinen pro klienta rezervovat pobyt v zařízení provozovatele ani poskytnout klientovi další služby.

5.2. Zálohu na cenu pobytu a její výši je oprávněn stanovit provozovatel a uvede ji v hotelovém poukazu – pokynu k úhradě. Objedná-li si klient pobyt v zařízení provozovatele v termínu, který zahrnuje Silvestrovskou noc (31.12. příslušného roku), bude záloha stanovena vždy ve výši celkové ceny pobytu.

5.3. Cena pobytu, nebo její zbývající část po uhrazení zálohy, je splatná nejpozději při ukončení pobytu klienta v zařízení provozovatele. Klient si může zvolit, zda cenu pobytu v rozsahu předem sjednaném zaplatí při zahájení pobytu, v jeho průběhu nebo při ukončení pobytu, kdy bude k ceně pobytu připočtena částka odpovídající výši hotelového účtu klienta.

5.4. Cena dalších služeb poskytnutých provozovatelem klientovi během pobytu v zařízení provozovatele je splatná nejpozději při ukončení pobytu. Během pobytu se cena dalších služeb, které klient využívá nad rozsah služeb sjednaných s provozovatele při rezervaci pobytu, zpravidla připisuje na hotelový účet klienta, který je následně vyúčtován a klientem uhrazen při ukončení pobytu. Podle požadavku klienta provozovatel umožňuje i průběžnou úhradu využitých služeb klientem.

6. Povinnosti klienta

6.1. Klient je během pobytu a využívání služeb provozovatele povinen zejména:

 • poskytnout provozovateli pravdivé a úplné údaje požadované provozovatelem a potřebné k řádnému zajištění a poskytnutí služeb, zejména pravdivě a úplně vyplnit přihlášku k pobytu,
 • ve stanoveném termínu a způsobu uhradit cenu pobytu a poskytnutých služeb,
 • během pobytu a využívání služeb provozovatele se řídit ubytovacím řádem zařízení provozovatele,
 • počínat si tak, aby nenarušoval nebo neomezoval ostatní klienty provozovatele, provoz zařízení provozovatele nebo aby nezpůsobil škodu (újmu) na životě, zdraví nebo majetku provozovatele, jeho zaměstnanců, ostatních klientů a třetích osob,
 • je-li zákazníkem právnická osoba, pověřit oprávněného zástupce, se kterým bude provozovatel komunikovat a který seznámí účastníky pobytu s podmínkami a informacemi, jež obdrží od provozovatele.

7. Zrušení pobytu

7.1. Klient je oprávněn před zahájením pobytu pobyt zrušit a to z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu. Zrušení pobytu (tzv. „storno pobytu“), resp. zrušení objednávky pobytu, je klient povinen uskutečnit písemnou formou s uvedením čísla rezervace nebo čísla hotelového poukazu – pokynu k úhradě, a doručit je provozovateli na e-mail: recepce@kurzovni.eu, .

7.2. Vzhledem k tomu, že v době od potvrzení objednávky klienta do zrušení pobytu klientem podle předchozího odstavce, provozovatel rezervuje pro klienta sjednanou kapacitu zařízení provozovatele a nemůže ji po tuto dobu nabízet jiným osobám, je provozovatel při zrušení pobytu ze strany klienta oprávněn vyúčtovat klientovi stornovací poplatek.

7.3. Stornovací poplatek se účtuje za každou přihlášenou osobu a je vyjádřen procentem z celkové zaplacené zálohy na cenu pobytu v závislosti na počtu dnů zbývajících do zahájení poskytování služeb (zahájení pobytu) jak uvedeno níže. Pro stanovení stornovacího poplatku je rozhodující datum provedení storna osobně u provozovatele, datum přijetí e-mailu.

Výše stornovacího poplatku podle doby zrušení pobytu činí:

 • 15 dnů před zahájením pobytu                                                  bez poplatku
 • 14 – 8 dnů před zahájením pobytu                                          50 % ze zaplacené zálohy
 • 7 – 4 dny před zahájením pobytu                                             75 % ze zaplacené zálohy
 • 3 dny a méně nebo nenastoupení k pobytu                         100 % ze zaplacené zálohy

7.4. Klient je oprávněn zrušit pobyt i v jeho průběhu. V případě, že klient zruší již započatý pobyt z důvodů, které nejsou na straně provozovatele, má provozovatel právo na úhradu za již poskytnuté služby a právo na paušální náhradu škody vzniklé předčasným ukončením pobytu klienta, a to ve plné výši ceny zbývající části pobytu.

7.5. Za změnu osoby klienta se neúčtuje žádný poplatek, stejně tak i za změnu objednávky ze strany klienta (změna termínu, druhu pokoje nebo apartmá).

7.6. Pokud klient zruší pobyt, resp. zruší objednávku pobytu, je provozovatel povinen vrátit klientovi zaplacenou zálohu sníženou o příslušný stornovací poplatek do 14 dnů od obdržení dokladů uvedených v bodě 7 odstavci 7.1. Zálohy se vracejí formou bankovního převodu na účet, ze kterého přišla úhrada zálohy nebo na jiný učet uvedený klientem. Transakční náklady spojené s vrácením zálohy jdou na vrub klienta.

8. Vyloučení klienta z pobytu

8.1. Klient, který v době pobytu poruší zákonné předpisy ČR, nerespektuje ubytovací řád, odmítá se řídit oprávněnými požadavky a pokyny provozovatele, slovně napadá zástupce provozovatele, poškozuje majetek v ubytovacím zařízení a svým chováním omezuje práva jiných klientů, může být vyloučen z pokračování pobytu, přičemž mu nevzniká nárok na náhradu za nevyužité služby.

9. Změny dohodnutých služeb

9.1. Jestliže nastanou mimořádné okolnosti a okolnosti v důsledku tzv. „vyšší moci“, může provozovatel pobyt zrušit, nebo po dohodě s klientem změnit (termín, cenu). Pokud pobyt klienta již začal, má provozovatel právo na úhradu doposud poskytnutých služeb.

9.2. Při zrušení pobytu ze strany provozovatele je provozovatel povinen tuto skutečnost oznámit zákazníkovi ihned, do 5 dnů mu vrátit zaplacenou zálohu nebo cenu pobytu v plné výši, případně ve výši odpovídající ceně služeb, které provozovatel z důvodu zrušení pobytu klientovi neposkytl, a v případě, že o to zákazník požádá, jej přednostně zařadit na volné místo v jiném pobytu, který si vybere.

9.3. Při závažných změnách – změna termínu konání pobytu, zvýšení ceny pobytu o více než 10%, změna pobytového programu, změna ubytování na nižší kategorii – je provozovatel povinen vyžádat si souhlas klienta a stanovit mu přiměřenou lhůtu, v níž se má ke změně vyjádřit. V případě uvedených závažných změn programu má klient právo odstoupit od smlouvy bez stornovacího poplatku a bez finančních nároků vůči provozovateli. Pokud klient neoznámí odstoupení od smlouvy ve stanovené lhůtě, bude mít provozovatel za to, že se změnou souhlasí.

9.4. Vybavení, velikost a poloha pokojů, apartmá v hotelu nejsou vždy stejné a je vždy sjednáno individuálně mezi klientem a provozovatelem.

10. Reklamační řízení

10.1. V případě reklamace je klient povinen uplatnit své požadavky na závady bez zbytečného odkladu přímo u poskytovatele služeb v době pobytu, v místě konání pobytu tak, aby mohly být odstraněny ještě na místě. Pokud toto není možné, sepíše s provozovatelem písemnou reklamaci. Tento protokol je podkladem pro řešení reklamace. Protokol se obvykle sepisuje ve dvou vyhotoveních (1 pro provozovatele a 1 pro klienta) a musí být podepsán klientem. Reklamace plnění, které má osobní povahu, zejména služby poskytované provozovatele v souvislosti s ubytováním, je možné uplatnit jen bezodkladně při jejich poskytování.

10.2. V případě oprávněné reklamace poskytnutého plnění má klient právo na odstranění zjištěného nedostatku, poskytnutí náhradního plnění nebo na slevu z ceny poskytnutého plnění.

10.3. Pokud nebude reklamace podána okamžitě, zmenšuje se nebo zaniká nárok zákazníka na náhradu později vzniklých škod, kterým by mohl včasným podáním zabránit. U ubytování se za předmět reklamace nepovažují škody a majetkové újmy, které vznikly klientovou vinou anebo spoluvinou.

10.4. Pokud klient z důvodů na své straně nevyužije objednané služby, nevzniká mu nárok na náhradu ani na slevu.

11. Informace o mimosoudním řešení sporů

11.1. Subjektem příslušným pro mimosoudní řešení sporů (ADR) mezi provozovatelem a klientem vyplývajících z poskytování ubytování a s tím souvisejících služeb (spotřebitelské spory) je dle § 20e písm. d) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz/.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud se některé ustanovení OP ukáže jako neplatné, nebude to mít vliv na platnost OP jako celku.

12.2. Smluvní vztah mezi klientem a provozovatelem se řídí, není-li v těchto obchodních podmínkách, ubytovacím řádu nebo smlouvě s klientem stanoveno jinak, příslušnými právními předpisy, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

13.3. Tyto obchodní podmínky byly uveřejněny a staly se platnými dne 1.6.2020.

 

Ubytovací řád

 1. Hotel je oprávněn ubytovat pouze řádně přihlášeného hosta. Za tímto účelem předloží host příslušnému pracovníku hotelu ihned po příchodu svůj platný občanský průkaz nebo cestovní pas, případně jiný platný doklad o totožnosti.

 

 1. Hotel může ve zvláštních případech nabídnout hostu jiné než sjednané ubytování, pokud se v podstatě neliší od potvrzené objednávky.

 

 1. Na základě potvrzené objednávky je hotel povinen hosta ubytovat od 14:00 do 19:30 hod. – do této doby pokoj pro hosta rezervuje, není – li objednávkou určeno jinak.

 

 1. Host užívá pokoj po sjednanou dobu. Nebyla – li ubytovací doba předem sjednána, odhlásí host pobyt nejpozději do 10:00 hod. posledního dne a do této doby je povinen pokoj uvolnit. Neučiní – li tak, je hotel oprávněn účtovat mu pobyt za další den. V případě, že hotel má tento pokoj již dříve rezervovaný, a host neuposlechne výzvy, či není v hotelu přítomen, vyhrazuje si hotel právo za účasti tříčlenné komise věci hosta sepsat a uložit na bezpečném místě tak, aby pokoj mohl užívat host, který si jej rezervoval.

 

 1. Host platí účet za ubytování a za další poskytnuté služby v souladu s platným ceníkem zpravidla při počátku pobytu. Účet je splatný při jeho předložení.

 

 1. Požádá – li host o prodloužení ubytování, může mu hotel nabídnout i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.

 

 1. Hotel odpovídá za škodu na odložených věcech pouze v případě, že věci byly za tím účelem odevzdány některému z pracovníků hotelu do úschovy.

 

 1. V pokoji a v prostorách hotelu nesmí host bez souhlasu vedení hotelu přemísťovat zařízení, provádět jakékoliv opravy či zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací.

 

 1. V hotelu a zvláště v pokoji není dovoleno hostu používat vlastní elektrické spotřebiče, toto se netýká elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta (holících, případně masážních strojků, sušičů vlasů apod.).

 

 1. Kouření je ZAKÁZÁNO v celém areálu hotelu.

 

 1. Hotel zajistí při onemocnění nebo zranění hosta poskytnutí lékařské pomoci, případně převoz do nemocnice.

 

 1. Host je povinen při odchodu uzavřít v pokoji vodovodní uzávěry, zhasnout v pokoji a jeho příslušenství světla, uzavřít dveře a okna, a klíč odevzdá na recepci hotelu.

 

 1. Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti bez dozoru dospělých v pokoji a ostatních prostorách hotelu.

 

 1. Psi a jiná zvířata mohou být v hotelu ubytována za předpokladu, že majitel prokáže jejich nezávadný zdravotní stav. Cena za umístění zvířat se účtuje podle platného ceníku.

 

 1. V době od 22:00 hod. do 7:00 hod. host dodržuje noční klid, tj. neruší ostatní hosty ubytované v hotelu.

 

 1. Stížnosti hostů a případné návrhy na zlepšení činnosti hotelu přijímá vedení hotelu.

 

 1. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je poruší, má hotel právo od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby odstoupit před uplynutím sjednané doby, a smluvní poměr s ním ihned zrušit.

 

 1. Za škody způsobené na majetku hotelu odpovídá host podle platných předpisů. Host hradí jím způsobenou škodu, pokud neprokáže, že jí nezavinil.

 

 1. Hotel poskytuje ubytovaným hostům placené služby, jako jsou např. využití wellness centra, víceúčelového hřiště, herny, klubovny, školící místnosti, zapůjčení běžeckého kompletu, kompletu na snowboard, horského kola apod.

 

Tento ubytovací řád byl uveřejněn a stal se platným dne 1.6.2020

GDPR

Hotel jako správce údajů shromažďuje a zpracovává osobní údaje pro účely rezervace a vedení hostů, faktur a plateb, marketingových akcí a dotazů spokojenosti. Údaje jsou určeny pro hotel a poskytovatele služeb. Máte právo na dotaz, na přístup, na opravu a na námitku proti zápisu, s písemnou žádostí na hotel na adrese:

Sporthotel Kurzovní
Rejhotice 149E
788 11 Loucná nad Desnou
E-mail: recepce@kurzovni.eu

Více informací naleznete v zásadách hotelu pro ochranu osobních údajů. (Deklarace CNIL č. 1372618)

Příjemný pobyt Vám přeje vedení hotelu